Toetajad, arendusprojektid ja hanked

Anija mõis sai positiivse rahastusotsuse projektile: 2022 a Leader meede 2 – Ettevõtluse arendamine

Projekti nimi: Anija mõisa teenuste mitmekesistamine

Projekti periood: 1.11.2022 – 1.06.2023

Projekti kogumaksumus: 24 986,09

Taotletav toetussumma: 14 491,90

Omafinantseeringu summa (kaetakse SA omavahenditest): 10 494,19

Projekti rahastuse abil on Anija mõisal võimalik arendada ettevõtlust, mitmekesistades oma teenuste paketti ning seeläbi kasvatada võimalusi lisatulu teenimiseks. Projektitoetuse abil saame hankida vajalikud seadmed, et pakkuda mõisa külalistele kohvipause ja puhvetiteenindust, parendada aida saali valgusparki ning robotniidukite abil hoida mõisapark külaliste jaoks igal ajahetkel hooldatud ja esteetiline.

_________________________________________________________________________________________________________________

Anija mõis sai 28.03.2022 EAS-ilt positiivse rahastusotsuse projektile „Anija mõisa püsinäituse edasiarendamine“.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Turismisektori tootearenduse toetus“ Euroopa Liidu poolt COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Projekti kogumaksumuseks on 190 520 €, millest toetus moodustab 133 364 € ning ülejäänu kaetakse Anija valla eelarvest.

Saadud toetuse abil soovib Anija mõis uuendada ja täiustada juba olemasolevat interaktiivset püsinäitust “Mõisa aja lugu”. Tulevikus on näitust võimalik avastada lisaks praegusele eesti ja inglise keelele ka saksa, soome ja vene keeles. Lisanduvatesse võõrkeeltesse tõlgitakse kogu senine näitusesisu, samuti hangitakse juurde audiogiidid, mis hakkavad tööle viies erinevas keeles.

Senisest rohkem pööratakse tähelepanu laste kaasamisele – luuakse uusi animatsioone, lisatakse virtuaalreaalsuse lahendused, paigaldatakse fotokiosk jne.

Toetus võimaldab näituse muuta ligipääsetavamaks puuetega inimestele: valikusse lisanduvad virtuaaltuurid, animatsioonid täiendatakse subtiitritega ning sissepääsudele paigaldatakse rambid ratastooliga liikumiseks. Uued lahendused saavad ka koolituba ja pargituba. Luuakse mõisa pargiala plaan välitingimustesse ning majaplaanid paberkandjatele.

Projektitegevused peavad olema lõpetatud 31. oktoobriks 2023.

31. juulil 2017 aastal tuli rõõmusõnum Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt, roheline tuli on antud Anija mõisakompleksi väljaarendamiseks mõisaajastu külastuskeskuseks „Mõisa aja lugu “ Toetuse suurus 1 752 972,39 eurot, lisaks toetab mõisakompleksi väljaarendamist Anija vallavalitsus kuni 400 000 euroga. Toetuse abil on kavas renoveerida Anija mõisa pea- ja aidahoone ning avada see külastajatele mõisaajastu külastuskeskusena „Mõisa aja lugu“. Mõis koos pargiga hakkab olema kogu mõisakultuuri pärandist terviklikku ülevaadet andev keskus, kus ükski ajastu ei ole teisest tähtsam. Anija mõis tahab väärtustada unustatud vana, näidata kadunud aegade säilinud kihte, kus on nii hiilgust kui argisust. Mõisa motoks on „Lihtsuse võlu“. Pearõhk pannakse ajastute vahetule kogemisele viie meele ja isetegemise kaudu.

SA Keskonnainvesteeringute Keskus

2012 Anija mõisa pargi paviljoni varemeid ümbritsevate puude võra hoolduslõikus. 1 252.80 KIK, 139.20 OF

Projekti tulemusena on paviljoni varemeid poolkaarena ümbritsevate tammed ja pargiaasalt aleena paviljonini kulgevad pärnad hooldatud. Projekti käigus teostatav puude võrahooldus tagab vanade puude säilimise ja nende seisundi paranemise ning suurendab ohutust pargis.

2013 Anija mõisa pargi hoolduskava koostamine 2 039.04 KIK, 226.56 OF

Projekti tulemusena on Anija mõisa pargil hoolduskava, mis on edaspidi alusdokumendiks pargis toimuvate loodus- ja muinsuskaitseliste hooldustööde planeerimisel ja elluviimisel.

2013 Anija mõisa pargi piirdemüüri ja puistu rekonstrueerimine 7 200.00 KIK, 800.00 OF

Eesmärk on restaureerida ajaloolise Anija mõisapargi unikaalne 1,3 km pikkune ja 2m kõrgune kivimüür ning. Tulemus aitab kaasa looduskaitsealuse pargi maastikuilme säilitamisele,taasavatakse kaunid vaated. Piirdemüür kaitseb pargi dendroloogiliste liikide tervikut ning on piirkonna turismimagnetiks loodushuvilistele.

2014 Anija mõisa pargi hoolduskava täitmine 2014. aasta osas, seal hulgas rekonstrueerimisprojekti koostamine. 14 725.80 KIK, 1 636.20 OF

Eesmärk on koostada Anija mõisa pargi rekonstrueerimise projekt ja viia ellu hoolduskavas toodud 2014.a tööd. Tulemus aitab kaasa looduskaitsealuse pargi maastikuilme säilitamisele, taasavatakse kaunid vaated.

2015 Anija mõisa pargi hoolduskava elluviimine 2015-2016.a osas 17 604.00 KIK, 1 956 OF

Projekti eesmärk on jätkata Anija mõisa pargi hoolduse elluviimist järgneva 3 aasta jooksul vastavalt koostatud hoolduskavale.

2016 Anija mõisa loodus- ja muinsuskaitsealuse pargi rekonstrueerimine 35 277.97 KIK, 199 908.51 Ühtekuuluvusfond

Projekti peaeesmärgiks on säilitada kaitstavaid liike, elupaiku, taastada Anija mõisapargi bioloogiline mitmekesisust ning tagada pargi kui mälestise looduskaitseliste väärtuste esile toomine. Pargi elustiku mitmekesisuse säilitamiseks on oluline pöörata tähelepanu ning kaitsta ka elujõulisi populatsioone – kui me ei kaitse elujõulisi populatsioone, siis võivad aastakümnete pärast hävida ka hetkel elujõulised taime- ja loomaliigid. Pargi kooslus moodustab terviku, milles kõik liigid on omavahel seotud, kui on kahjustatud ja hävimisel üks liik siis aastatepärast on mitmeid teisi hetkel elujõulisi liike hävimisohus olla. Projekti raames on kavandatud tööd kolmes etapis.

I etapp – vaadete avamine; II etapp – regulaarosa rekonstrueerimine; III etapp – veesüsteemide korrastamine.

2020 Anija mõisa pargi hoolduskava 2014 – 2024 täitmine 21 935 EUROT

Koostatud Anija mõisa pargi hoolduskavaga seatud eesmärkide täitmine ja tegevuskavas ettenätud tegevuste teostamine.

Leader programmi raames

2010 Anija mõisa köögikompleksi renoveerimine söögikultuuri õppe- ja teeninduskeskuseks

2011 Anija mõisa laada korraldamine

2011 Lavastuse “Kui Anija mehed Tallinnas käisid” väljatoomine

2012 Anija mõisa laat

2012 – ühine sündmus elukeskkonna arendamiseks

2013 Restaureerimise õpitoad Anija mõisas

2013 Anija mõisa söögikultuuri õppe- ja teeninduskeskuse küttesüsteemi väljaehitus ja köögitehnika soetamine

2013 Mõisa laemaalingute konserveerimisalased õpitoad

2014 Anija mõisa saali toolide soetamine

2016 Anija mõisa pargi õpperaja „Meelte ja kogemuste tee” rajamine

2017 – 2019 Mõisakultuuri festival Anija kogukonna heaks

2019 – 2023 “Anija mõisa sündmused kogukonna aktiveerijana ja identiteedi tugevdajana” (ÜHISPROJEKT)

2019 – 2021 Valgustatud Anija mõisapark vt http://varaait.idaharju.ee/projects

2021-2022 Mesilasteraapia majad Anija mõisapargis.

Projekti toel püstitatakse Anija mõisaparki mesilasteraapiamaja koos varustusega, tehakse korrastustöid mõisapargis, viiakse läbi koolitusi ning soetatakse investeeringuid. Mesilasteraapia maja on teisaldatav kergehitis, mille välisseina sees asuvad mesitarud ja maja sisemuses turvaline kokkupuude mesilaste ja tervisele hästi mõjuva taruõhuga. Projekti koostööpartner Mardikate OÜ on kogenud mesindustalu, mis projekti toel uuenduslikul moel väärindab mesindustegevust (mesilasteraapia, loodusravisaadused) ja Anija mõis saab lisandväärtuse mõisapargis asuvale õpperajale „Meelte ja kogemuste tee“, uuendusliku teenuse (mesilasteraapia ja loodusravi, meesaadustega protseduurid) ning kaaluka turismiargumendi. Projekti tulemusel täiendatakse ning luuakse Anija mõisa uusi teenuseid:

– Mesilasteraapia majade integreerimine Anija mõisapargi õpperaja „Meelte ja kogemuste tee“ programmi. Mesilasteraapia majad saavad olema üks osa õpperaja programmist, läbi mille selgitatakse külalistele mesilaste tähtsust ja rolli ökosüsteemis. Õpitakse tundma mesilase elu ja käitumist. Ühtlasi tutvustatakse mesilasteraapiat ning antakse külastajale võimalus ka seda ise vahetult kogeda.

– Meesaadustega raviprotseduurid. Mesilasteraapia on uudne ja põnev teenus, mis annab võimaluse meeproduktide kasutamiseks teraapiaks ja loodusraviks. Mesilasteraapia aitab paljude tervisehädade korral: mesilasteraapia majades kuuldav mesilaste sumin mõjub lõõgastavalt ning antidepressiivselt, parandab immuunsüsteemi ning vereringet, aitab madala – ja kõrge vererõhu korral jpm.

– Meesaadustega käsitöö(loodus)kosmeetika tootmise töötoad. Mesilasteraapia majades viiakse läbi käsitöö(loodus)kosmeetika töötubasid, kasutades toorainena mesilasteraapia majade mesitarude saadusi: mett, suira, õietolmu, ematoitepiima, taruvaiku, vaha. Töötuba toimub mesilaste sumina saatel ning tervendavas keskkonnas.

Kohaliku omaalgatuse programmist:

  • Mõisalapse mängutoa valmimist.
  • 2015 aaastal 2000 euroga kinosaali helitehnika soetamiseks; Infotahvel “Anija vald – Kõrvemaa värav” paigaldamiseks; Pärtlipäeva laada korraldamiseks 23. augustil.
  • 2016 „Pärtlipäeva laat Anija kogukonna heaks” korraldamiseks 1992 eurot ja Anija mõisa jõulumaa “Sigin sagin jõulukojas” läbiviimiseks 1995.30 eurot.